Char-Siu_\_0076_thumb

Recipe:

  • 2 lbs char siu meat (boneless pork)
  • 1 Tbsp cooking wine
  • 1/2 tsp white sugar
  • 1 Tbsp water
  • 1 Tbsp minced garlic
  • Pinch of salt
  • Pinch of chicken bouillon powder
  • 2 Tbsp ketchup
  • 8 Tbsp char siu sauce (bottled)
  • 2 Tsp soy sauce (optional)